تولیدات شرکت دیاک نیرو شرق دارای سه سطح کیفی AوBو Cهستند که اقلام دارای سطح کیفی Aدارای چیپ های تایوانی EIP STARیاBRIDGELUX که میزان نوردهی آنها 130 لومن به ازای هر وات می باشد.همچنین تولیدات این سطح دارای 18 ماه گارانتی (در صورت سفارش بیشتر از صد میلیون ریال یکسال از گارانتی درمحل حتی در ارتفاع و بدون داربست)می باشد.

اقلام دارای سطح کیفی Bدارای چیپ های تایوانی EIP STARیاGBZمی باشند که میزان نوردهی آنها90-110 لومن به ازای هر وات می باشد و دارای 15 ماه گارانتی هستند.