چراغ های دکوراتیو شرکت صنایع برق و روشنایی دیاکو نیروی شرق

ردیف

تصویر

کالا

کد کالا

مشخصات

1

چراغ دکوراتیو

H6009

4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

2

چراغ دکوراتیو

H6010

4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

3

چراغ دکوراتیو

H6011

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

4

چراغ دکوراتیو

H6014

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

5

چراغ دکوراتیو

H6017

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

6

چراغ دکوراتیو

H6018

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

7

چراغ دکوراتیو

H6021

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

8

چراغ دکوراتیو

H6001

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

9

چراغ دکوراتیو

H6003

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

10

چراغ دکوراتیو

H6004/6

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

11

چراغ دکوراتیو

H6004/8

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

12

چراغ دکوراتیو

H6005/1

-5وات بدنه آلومینیومی-IP40

13

چراغ دکوراتیو

H6005/3

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

14

چراغ دکوراتیو

H6005/1

-5وات بدنه آلومینیومی-IP40

15

چراغ دکوراتیو

H6006

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

16

چراغ دکوراتیو

H6008

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

17

چراغ دکوراتیو

H6007

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

18

چراغ دکوراتیو

H7006/2

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

19

چراغ دکوراتیو

H7006/3

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

20

چراغ دکوراتیو

H7006/4

-7وات بدنه آلومینیومی-IP40

21

چراغ دکوراتیو

H7015/6

-6وات بدنه آلومینیومی-IP40

22

چراغ دکوراتیو

H7015/4

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

23

چراغ دکوراتیو

H7013

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

24

چراغ دکوراتیو

H7003/3

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

25

چراغ دکوراتیو

H7003/2

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

26

چراغ دکوراتیو

H6024

-8وات بدنه آلومینیومی-IP40

27

چراغ دکوراتیو

H6023

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

28

چراغ دکوراتیو

H6022

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

29

چراغ دکوراتیو

H7004

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

30

چراغ دکوراتیو

H7017

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

31

چراغ دکوراتیو

H7005

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

32

چراغ دکوراتیو

H7007

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

33

چراغ دکوراتیو

H7011

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

34

چراغ دکوراتیو

H7010

-1وات بدنه آلومینیومی-IP40

35

چراغ دکوراتیو

H7012

-3وات بدنه آلومینیومی-IP40

36

چراغ دکوراتیو

H7015/2

-2وات بدنه آلومینیومی-IP40

37

چراغ دکوراتیو

H7016

-8وات بدنه آلومینیومی-IP40

38

- چراغ دکوراتیو

H8009/5

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

39

- چراغ دکوراتیو

H8007

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

40

- چراغ دکوراتیو

H8009/6

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

41

- چراغ دکوراتیو

H8009/2

-4وات بدنه آلومینیومی-IP40

42

چراغ دکوراتیو

D7

-1وات-بدنه آلومینیومی-IP40

43

چراغ دکوراتیو

H7014

-4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

44

چراغ دکوراتیو

D6

-1وات-بدنه آلومینیومی-IP40

45

چراغ دکوراتیو

H6016

-4وات-بدنه آلومینیومی-IP40

46

لامپ سقفی تک وات

3-1W

چراغ 1وات سقفی-بدنه آلومینیومی